MISS Motýlek představuje ojedinělou soutěž krásy, která se kloubí se sociálním cítěním a dobrým srdcem!

Finale 2018

Naším cílem je materiálně podpořit ty, kteří naši pomoc potřebují. Každá ze 13 finalistek této soutěže je patronkou  životních  osudů. Dívky tak prostřednictvím soutěže  Miss Motýlek budou mít šanci ukázat nejen přirozený intelekt, ale také své dobré srdce.

Nejen v  rámci spolupráce s neziskovými organizacemi se rozletí naše pomoc do několika koutů České republiky, stejně jako naše pátrání po té nejkrásnější dívce s dobrým srdcem! 

finale.2018 u2

Miss Motýlek zahájí soutěž v průběhu května 2018 prvním castingovým kolem, které se bude konat v BRNĚ. Castingový den bude ojedinělým především tím, že ještě týž den proběhne v podvečerních hodinách semifinále, které bude plné zábavního programu. Vrcholem bude samozřejmě vyhlášení 13 finalistek, které si při této příležitosti vylosují patronství jednoho životního osudu.

Finálovému GALA večeru bude předcházet natáčení medailónků dívek a našich motýlích SRDÍČEK. Nebude chybět ani soustředění a nácviky choreografie. Finálový večer plný překvapení a hvězd proběhne v říjnu 2018 taktéž v BRNĚ. Velkou podstatou GALA večeru bude soutěž dívek o korunky královny krásy, kterými zajistí finanční dar pro svoje motýlí SRDIČKO.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pravidla soutěže Miss Motýlek 

I. Preambule

 • Soutěž Miss Motýlek (dále jen „Soutěž“) je soutěží krásy, Soutěž vyhlašuje společnost Fly by Butterfly s.r.o  (dále jen „Vyhlašovatel,,).
 • Tato obecně závazná pravidla soutěže MISS Motýlek  pro ročník 2018 (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.
 • Dívka, jež splňuje podmínky uvedené v čl.III těchto Pravidel a zašle vyplněnou přihlášku, se automaticky stává účastnicí Soutěže (dále jen „Účastnice“).

II. Vyhlášení Soutěže

 • Soutěž je oficiálně vyhlášena v listopadu 2017. Přihlašování do Soutěže probíhá do března 2018 na internetových stránkách Soutěže www.missmotylek.cz 
 • Podmínkou přijetí do Soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. Pravidel, vyplnění přihlášky a účast v základním kole Soutěže, které se bude konat formou castingu (dále jen „Casting“). Přesný čas a místo konání Castingů bude zveřejněno způsobem uvedeným v čl. IV. těchto Pravidel.
 • Soutěž probíhá v několika vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:

- Online přihlášení

- Casting

- Semifinále 

- Finále

III. Podmínky pro Účastnice, Semifinalistky a Finalistky

 • Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která vyplní přihlašovací formulář a jeho odesláním souhlasí s podmínkami Soutěže
 • Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole Soutěže
 • Semifinalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která postoupí ze základního kola (Castingu) do semifinále soutěže (dále jen „Semifinalistka“).
 • Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která postoupí ze semifinále a soutěží ve finále Soutěže (dále jen „Finalistka“).
 • Účastnicí, Semifinalistkou a Finalistkou soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále také jen „Soutěžící“):

a) je ve věku 12 – 18 let 

b) doloží souhlas zákonného zástupce v případě, že není plnoletá.

c) v případě postupu do semifinále podepíše smlouvu o účasti na soutěži.

 • Pokud Vyhlašovatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka nesplňuje, popřípadě porušuje podmínky Soutěže, je oprávněn ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit. O tom, zda Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka splňuje či porušuje podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně Vyhlašovatel, a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

IV. Základní kola – Castingy

 • Základní kola Soutěže proběhnou formou Castingů. Přesný termín a místo konání bude zveřejněno v dubnu 2018  prostřednictvím médií a na internetových stránkách Soutěže www.missmotylek.cz. 
 • Nejzazší termín pro podání přihlášky prostřednictvím internetové stránky Soutěže pro přihlašování www.missmotylek.cz je 7 dní před konáním castingového kola.
 • Dívka se může rovněž přihlásit písemnou přihláškou vyplněnou na místě, a to v den konání castingu.
 • Na Casting si Účastnice s sebou povinně přinese:

1) dvě vytištěné  fotografie v minimálním formátu 9x13, z čehož jedna bude foto obličeje a druhá bude foto postavy

2) doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz, cestovní pas nebo kartičku pojištěnce)

3) účastnice je oprávněna přinést i vlastní modelingový book, či jiné další fotografie

 • Účastnice postupující do semifinále obdrží dva stejnopisy Smlouvy o účasti v soutěži Miss Motýlek a následné spolupráci. Všechny dokumenty si musí postupující Účastnice a zákonný zástupce důkladně přečíst, prostudovat, seznámit se s nimi a skutečnost, že jim rozumí a souhlasí s nimi stvrdit svým podpisem (popř. podpisem zákonného zástupce). Všechny takto podepsané dokumenty je Účastnice postupující do Semifinále povinna předat podepsané před konáním semifinále.  
 • Z každého Castingu postupuje libovolný počet  Účastnic (Semifinalistky) do Semifinále. Výběr provádí odborná porota (dále jen „Porota“).  O složení Poroty rozhodne Vyhlašovatel. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.

V. Semifinále

 • Je předpoklad, že semifinále proběhne v květnu 2018 . O termínu a lokaci budou Semifinalistky vyrozuměny v den Castingu.
 • Pokud se Semifinalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo semifinále včas, bude ze Soutěže Vyhlašovatelem vyřazena. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.
 • Semifinalistka a zákonný zástupce je povinna stvrdit svým ověřeným podpisem Čestné prohlášení o tom, že splňuje podmínky Soutěže. Pokud tuto povinnost nesplní, je vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže vyřadit. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.
 • Na semifinále si Semifinalistka s sebou přinese další náležitosti uvedené v e-mailu nebo v doporučeném dopise.
 • Ze semifinále postupuje do finále celkem dvanáct  Finalistek. Výběr Finalistek provádí Porota. Porota osobně oznámí své rozhodnutí o postupu do finále vybraným dvanácti Finalistkám, a to v den konání  semifinále. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo počet Finalistek zvýšit či snížit.

VI. Finále

 • Je předpoklad, že finále bude probíhat v průběhu  října 2018. O přesném termínu a lokaci finále budou Finalistky vyrozuměny písemně, a to buď e-mailem nebo doporučeným dopisem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání finále. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele není odvolání přípustné.
 • Pokud se Finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo včas, je vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže s okamžitou platností a účinností vyřadit. Na její místo může dle rozhodnutí Vyhlašovatele nastoupit náhradnice. Náhradnici určí Porota. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání. Proti rozhodnutí Poroty o určení náhradnice není odvolání přípustné.
 • Miss Motýlek  2018 volí Porota. Každý porotce vybere svůj návrh tří Finalistek s určením jejich pořadí od 1. do 3. místa a předá svůj návrh na hlasovací listině odpovědné osobě z Fly by Butterfly s.r.o.  Ta sečte výsledky a předá za účasti notáře seznam tří Finalistek s nejvyšším počtem nominací předsedkyni / předsedovi poroty. 
 • Vyhlašovatel si rovněž vyhrazuje právo změnit podmínky volby uvedené v tomto bodě a to nejpozději 10 dní před konáním finále. Změna podmínek bude uveřejněna na www.missmotylek.cz . 

VII. Ceny a dary

 • Ceny a dary budou zajištěny pro Soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.
 • Soutěžící svou účastí v Soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru.
 • Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné a na jejich poskytnutí není právní nárok.
 • Z cen a darů, které Soutěžící získají ze Soutěže, zaplatí Soutěžící daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytovaní, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze Soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny.
 • Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. Fly by Butterfly s.r.o nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.
 • Nedodržení pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci Soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.

VIII. Obecná ustanovení

 • Soutěžící a zákonný zástupce souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.
 • Soutěžící a zákonný zástupce se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu jim předložených smluv a dokumentů souvisejících s účastí v Soutěži a tyto nepředávat třetím osobám. Soutěží se dále zavazuje, že nebude nepravdivě a zkresleně informovat média o průběhu soutěže. V případě porušení těchto závazků odpovídá Soutěžící za způsobenou škodu.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž či její pořádání převést na třetí osobu.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí. 

Novinky

Partneři

nadpis partneri 2019

Připravujeme...

 

partneri 2018